Question
Zaktualizowano na
14 paź 2018

  • portugalski (Brazylia)
  • japoński
Pytanie o japoński

「雨が降ってきた」というのは雨が降り始めた。ということですよね。
「雨が降ってきている」というと、降り始めたのではなくて、雨は少しだけ落ちることに聞こえますか。

Odpowiedzi
Więcej komentarzy

  • japoński

  • portugalski (Brazylia)
[Aktualności] Hej, Ty! Ty uczący się języka!

Udostępnij to pytanie
「雨が降ってきた」というのは雨が降り始めた。ということですよね。
「雨が降ってきている」というと、降り始めたのではなくて、雨は少しだけ落ちることに聞こえますか。
Related questions
Similar questions
Trending questions
Newest Questions (HOT)
Newest Questions
Previous question/ Next question