Question
Zaktualizowano na
24 lis

  • angielski (amerykański)
  • Filipino
  • japoński
  • koreański
  • hiszpański (Hiszpania)
Pytanie o japoński

あなたが電話するつもりだと私に信じさせてくれてありがとう。 私はあなたと本当に話したかったので、あなたの電話を待っていました. 私はあなたが疲れていて忙しいことを知っているので、二度とあなたの時間を求めるつもりはありません.

Odpowiedzi
Udostępnij to pytanie
Więcej komentarzy

  • japoński

  • angielski (amerykański)
  • Filipino
[Aktualności] Hej, Ty! Ty uczący się języka!

Udostępnij to pytanie
あなたが電話するつもりだと私に信じさせてくれてありがとう。 私はあなたと本当に話したかったので、あなたの電話を待っていました. 私はあなたが疲れていて忙しいことを知っているので、二度とあなたの時間を求めるつもりはありません.
Trending questions
Newest Questions (HOT)
Newest Questions
Previous question/ Next question